Poniżej przedstawiamy pisma Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa, zawierające wyjaśnienia, interpretacje i stanowiska w budzących wątpliwości kwestiach dotyczących zasad wyboru i realizacji projektów.


Tytuły dokumentów określają skrótowo jakiego zagadnienia dotyczy dana interpretacja, zaś nazwy plików zawierają sygnatury i daty publikacji poszczególnych pism.

Użyj filtrowania po tematach, by łatwiej wyszukać interesujące Cię treści.
 

Interpretacje dotyczące kwestii horyzontalnych publikujemy również na naszej stronie dotyczącej POWER w zakładce Interpretacje

Zawód komornika sądowego w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej - AKTUALIZACJA

Uproszczone metody rozliczania projektów, a zamówienia publiczne, pomoc publiczna, koszty pośrednie, wartość projektu

Zasada konkurencyjności i rozeznanie rynku

Stosowanie ustawy PZP przez podmioty prawa publicznego

Wykładnia art. 190 UFP - stosowanie uproszczonych metod rozliczania wydatków w pojektach jednostek sektora finansów publicznych

Projekty PUP - Kwalifikowalność uczestnika w sytuacji wstecznego pozbawienia danej osoby statusu bezrobotnego

Składki na ubezpieczenie społeczne od stypendiów wypłacanych osobom biernym zawodowo

Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy w projekcie EFS

Potwierdzanie statusu osób z niepełnosprawnościami

Uproszczone metody rozliczania wydatków

Aktualizacja materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Mechanizm racjonalnych usprawnień (2)

Pomiar efektywności zatrudnieniowej w przypadku żołnierzy poborowych i zawodowych

Określenie poziomu wykształcenia na potrzeby monitorowania wskaźników produktu

Stosowanie plakatów A3 do oznaczania projektów

Udzielanie zamówień w projektach rozliczanych metodami uproszczonymi

Stosowanie wytycznych w sytuacji, w sytuacji gdy wydatki ponoszone w ramach cross-financingu w projekcie EFS przyczyniają się do powstania dochodu

Szacowanie wartości zamówień. Publikacja informacji o zamówieniach w DUUE.

Kwalifikowalność wydatków (dochód w projektach, obniżenie stawki ryczałtowej kosztów pośrednich)

Limit kosztów pośrednich w projektach instytucji uczestniczących w realizacji programów współfinansowanych z EFS

Projekty PUP - Realizacja projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Projekty PUP - Udzielanie pomocy publicznej i pomocy de minimis

Minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej w ramach RPO (uzupełnienie)

Udział w projektach EFS osób w wieku powyżej 64 roku życia

Stosowanie plakatów A3 do oznaczania projektów (staże, prace interwencyjne, szkolenia itp.)

Projekty PUP - limity środków FP w umowach o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków EFS

Projekty PUP - Określenie momentu rozpoczęcia udziału w projekcie w przypadku, gdy pierwszymi formami wsparcia udzielonymi uczestnikowi projekty są tzw. formy bezkosztowe

Uzyskiwanie kwalilfikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS

Projekty PUP - katalog kosztów pośrednich

Limit kosztów pośrednich w projektach realizowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 przez instytucje pełniące funkcje IZ lub IP w systemie wdrażania programów współfinansowanych z EFS

Stosowanie klauzul społecznych przy realizacji zamówień publicznych w projektach EFS

Katalog kosztów pośrednich w projektach EFS

Projekty PUP - możliwość realizacji zadań finansowanych ze środków FP przed podpisaniem aneksu do Kontraktu Terytorialnego