Każdy wniosek o dotację przechodzi dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena w obu tych kategoriach otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dowiedz się, co sprawdzane jest na poszczególnych etapach oceny i co zrobić, aby zwiększyć szanse na pozytywny wynik.

Ocena wniosków dokonywana jest według karty oceny projektu, która pozwala instytucji udzielającej wsparcia na ocenę wniosku o dofinansowanie. Oceny dokonują pracownicy instytucji, która ogłosiła nabór oraz eksperci (osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie), jeśli zostaną powołani do składu komisji oceniającej projekty. Pamiętaj, aby sprawdzić szczegółowo kryteria opisane każdorazowo w Regulaminie konkursu, zanim przystąpisz do pisania wniosku o dofinansowanie.

Ocena formalna

Na tym etapie sprawdzane jest między innymi, czy Twój wniosek został złożony we właściwym miejscu i terminie, czy jest kompletny i odpowiednio podpisany oraz czy dotyczy działań przewidzianych do dofinansowania w Regulaminie konkursu, a jego treść jest zgodna z instrukcją wypełniania wniosku. Ocena formalna prowadzona jest w trybie zerojedynkowym. Aby przejść ją pozytywnie, Twój wniosek musi spełnić wszystkie kryteria.

Niektóre błędy i braki formalne masz szansę uzupełnić w trakcie trwania oceny. Instytucja oceniająca wniosek poinformuje Cię pisemnie, co i w jakim terminie należy poprawić.
 
Wśród kryteriów formalnych mogą się znaleźć m.in.:

 • poprawność złożenia wniosku, która oznacza dostarczenie go w określonym terminie i do właściwej instytucji,

 • prawidłowość sporządzenia wniosku tzn. czy został wypełniony na obowiązującym formularzu, zgodnie z instrukcją i w języku polskim,

 • rodzaj beneficjenta (a w przypadku projektów partnerskich – także partnera), gdzie sprawdzane będą m.in.:

  • zgodność z dopuszczonymi typami beneficjentów uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach danego konkursu,

  • kwalifikowalność beneficjenta i partnera w kontekście art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (czyli stwierdzenie, czy wnioskujący nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania z uwagi np. na jakieś nadużycia finansowe związane ze środkami unijnymi itp.),

  • zgodność beneficjenta i partnera z kryteriami określonymi w odpowiednich rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej,

 • kwalifikowalność projektu, przez którą rozumiana jest zgodność planowanych działań m.in. z:

  • typem projektów przewidzianych do wsparcia w Regionalnym Programie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i regulaminie konkursu,

  • zasięgiem geograficznym programu,

  • politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej,

 • kompletność wniosku o dofinansowanie, gdzie ocenie podlegać będzie m.in.:

  • wymagana liczba egzemplarzy wniosku,

  • złożenie wniosku na wszystkich wymaganych nośnikach,

  • poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól,

  • kompletność wymaganych załączników,

 • poprawność finansowa, przez którą rozumie się w szczególności zgodność z:

  • wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,

  • prawidłowość obliczenia poziomu dofinansowania.

Po zakończeniu oceny formalnej wniosku, otrzymasz powiadomienie o jej wyniku i zakwalifikowaniu go do oceny merytorycznej lub odrzuceniu. Pismo informujące o odrzuceniu wniosku będzie wskazywało przyczyny takiej decyzji oraz możliwość odwołania się od niej.

Ocena merytoryczna

Wnioski o dofinansowanie projektu pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej poddawane są ocenie merytorycznej. Najczęściej polega ona na przyznawaniu punktacji w zależności od stopnia spełniania wybranego kryterium. Projekt uzyskuje pozytywną ocenę, jeśli uzyska co najmniej 60% punktów.
Kryteria ustalane są przez Instytucję Zarządzającą programem.

Niezależnie od rodzaju projektu ocenie podlega  wykonalność i realność założeń projektu. Brane tu są pod uwagę m.in.:

 • wykonalność finansowa,

 • wykonalność instytucjonalna/organizacyjna,

 • realność wskaźników.

Ocenie podlega też stopień oddziaływania projektu na kwestie istotne w poszczególnych obszarach wsparcia programu, np. jaka liczba osób z problemami na rynku pracy zostanie objęta wsparciem. Lista takich kryteriów merytorycznych zależy od działania w programie, a tym samym jest dostosowana do typu przedsięwzięć, które mają być dofinansowane.

W niektórych konkursach, jako dodatkowy czynnik pomagający wyłonić wnioski odpowiadające celom programu, bądź też wpływające na bieżące zapotrzebowanie w obszarze objętym dofinansowaniem, wprowadzane są dodatkowe kryteria. Często nazywane są strategicznymi bądź premiującymi. Są one weryfikowane tylko w projektach, które uzyskały pozytywny wynik we wszystkich wcześniejszych etapach oceny. Mogą one dotyczyć:

 • zakresu oddziaływania projektu, promując np. te o znaczeniu międzynarodowym,

 • liczby lub specyfiki osób dla których stworzone zostaną miejsca pracy, promując np. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne lub w określonym wieku,

 • terminu zakończenia realizacji projektu, promując np. przedsięwzięcia które zamkną się w okresie 2 lat.

Projekty ocenione pozytywnie pod względem merytorycznym trafiają na tzw. listę rankingową, na której klasyfikowane są w kolejności wynikającej z liczby uzyskanych punktów.

Wybór projektów do dofinansowania

Decyzję o wyborze projektów do dofinansowania podejmuje instytucja, która ogłosiła dany nabór, na podstawie listy rankingowej, kierując się ilością punktów uzyskanych przez projekt oraz wysokością limitu środków finansowych przeznaczonych na organizowany nabór wniosków. Każdorazowo informacja o wynikach naboru umieszczana jest na przy ogłoszeniu o naborze.

Procedura odwoławcza

Każdemu wnioskodawcy, którego projekt złożony w trybie konkursowym otrzymał negatywną ocenę, przysługuje prawo wniesienia protestu, a co za tym idzie ponownego sprawdzenia wniosku w zakresie spełniania kryteriów wyboru projektów. Protest może dotyczyć każdego etapu oceny projektu, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu jej dokonania.
Dowiedz się jak przebiega procedura odwoławcza.