Projekty realizowane w ramach Działania 10.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe skierowane są do:

  • osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osób przewidzianych do zwolnienia, tj. osób, które znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub które zostały poinformowane przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego,
  • osób zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych;

Projekty typu outplacement zakładają dwie ścieżki wsparcia:

  • ścieżka szkoleniowa, która daje możliwość podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych przez udział m.in. w szkoleniach zawodowych,
  • ścieżka dotacyjna, w której główną formą wsparcia jest dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej, czyli około 25,5 tys. zł.

Osoby, które chcą założyć własną firmę i uzyskać na ten cel dotację w projekcie tego typu muszą kwalifikować się do co najmniej jednej z następujących kategorii:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie - liceum, technikum);
  • osoby w wieku poniżej 30 roku życia;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
  • kobiety.

Istotnym warunkiem jest również to, aby osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

W 2017 roku podpisaliśmy umowy na realizację projektów w subregionie olsztyńskim oraz elbląskiem. Projekty będą realizowane w latach 2018-2021.

Konkurs na subregion ełcki nie został rozstrzygnięty.