Wsparcie ma na celu ułatwienie powrotu, bądź wejścia na rynek pracy osobom, które w nim nie uczestniczą ze względu na opiekę nad dziećmi do 3 roku życia. W projekcie można uzyskać 2 rodzaje wsparcia:
  1. Finansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 roku życia w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań.
  2. Aktywizacja zawodowa dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo opiekujących się dziećmi do 3 roku życia.
Koszty opieki Koszty względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Konkursy ogłoszone w 2017 i 2018 roku dotyczyły wsparcia na tworzenie nowych miejsc opieki w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz w formie opiekuna dziennego.