W ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Rozwój samozatrudnienia rozpoczyna się realizacja projektów, w których można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekty skierowane są  do osób w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) należących co najmniej do jednej z następujących kategorii:

 • osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie - liceum, technikum);
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
  • kobiety.
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia,
 • osoby ubogie pracujące (tj. osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej albo osoby, których zarobki w ujęciu miesięcznym nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia za pracę),
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • imigranci oraz reemigranci.

Istotnym warunkiem jest również to, aby osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Podstawową formą wsparcia jest bezzwrotna dotacja w wysokości 23 050 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez okres do 12 miesięcy.

Dotacja stanowi pomoc bezzwrotną pod warunkiem, że działalność gospodarcza powstała przy jej udziale utrzyma się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy, a przedsiębiorca nie naruszy wymogów określonych w umowie z instytucją finansującą.

Od 2016 roku podpisaliśmy umowy na realizację projektów z następującymi instytucjami, które będą pełnić funkcję operatorów wsparcia i będą udzielać dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 10.3 RPO WiM: