Celem projektów jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i starszych.

W projektach dofinansowanych w 2018 roku mogą brać udział również:
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat
  • osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • osoby ubogie pracujące
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
  • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)
  • reemigranci
Definicje tych osób znajdziesz w Podrozdziale 2.2 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

W projektach tego typu można skorzystać m.in. z następujących rodzajów wsparcia:
  • Poradnictwo zawodowe
  • Szkolenia zawodowe
  • Staże
  • Pośrednictwo pracy
Osoby uczestniczące w szkoleniach oraz odbywające staże zawodowe otrzymają stypendia oraz zwrot kosztów dojazdów.