LSI MAKS2

Lokalny System Informatyczny LSI MAKS2 jest narzędziem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesu ubiegania się o środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w perspektywie finansowej 2014 – 2020. 

Główne zadania realizowane przez LSI MAKS2:

 • Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu lub fiszki projektu do instytucji pośredniczącej;

 • Organizacja, przechowywanie i zarządzanie dokumentami;

 • Zarządzanie użytkownikami biorącymi udział w realizacji projektów;

 • Komunikacja i korespondencja.

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM są zobligowani do stosowania elektronicznego formularza wniosku o dofinansowanie lub fiszki projektu zawartego w LSI MAKS2.

Pomoc w zakresie korzystania z systemu znajdziesz w zakładkach „Regulamin i instrukcje" lub „Zgłoś problem" w górnym menu systemu.
 

 

SL2014

Centralny system teleinformatyczny SL2014 wspiera realizację programów operacyjnych i projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020.
W systemie znajdują się informacje o programach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji. System spełnia wymogi Unii Europejskiej stawiane systemom teleinformatycznym, w tym wymogi dotyczące ułatwienia beneficjentom wymiany informacji z właściwymi instytucjami.

Centralny system informatyczny służy do:

 • obsługi projektów od momentu podpisania umowy o dofinansowanie w ramach:

  • krajowych programów operacyjnych,

  • programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, dla których Instytucja Zarządzająca została ustanowiona na terytorium Polski,

  • regionalnych programów operacyjnych - w zależności od decyzji Instytucji Zarządzającej danym programem;

 • gromadzenia danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;

 • sprawdzenia, czy wydatki poniesione przez beneficjentów są prawidłowe i zgodne z prawem krajowym i unijnym (proces certyfikacji wydatków).

Dla beneficjentów najważniejszą aplikacją wchodzącą w skład centralnego systemu teleinformatycznego jest Aplikacja obsługi wniosków o płatność stanowiąca część aplikacji głównej systemu. Umożliwia dostęp do informacji o realizowanych projektach, składanie wniosków o płatność drogą elektroniczną oraz komunikowanie się z instytucją udzielającą wsparcia.
Beneficjenci uzyskują dostęp do systemu w momencie rejestracji ich umowy/decyzji o dofinansowaniu w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

 • Profilu Zaufanego,

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.