Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz.

We właściwy sposób musisz także oznakować dokumenty przeznaczone do publikacji i dla uczestników projektów, miejsce realizacji Twojego projektu i swoją stronę internetową (jeśli taką posiadasz). W ten sposób przekazujesz innym informacje o otrzymaniu dofinansowania z danego funduszu polityki spójności Unii Europejskiej oraz z danego programu.

Co musi zawierać obowiązkowe oznakowanie?

  • znak Funduszy Europejskich, z nazwą Programu Operacyjnego, z którego realizowany jest Twój projekt,
  • znak Unii Europejskiej, z nazwą funduszu, z którego Twój projekt uzyskał dofinansowanie,
  • barwy Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w przypadku projektów współfinansowanych z programu regionalnego również oficjalne logo promocyjne województwa.

Źródłem Twoich obowiązków w zakresie stosowania odpowiednich oznaczeń i informowania o korzystaniu ze środków unijnych są postanowienia umowy o dofinansowanie. Przy realizacji wynikających z niej zobowiązań powinieneś korzystać z Poradnika Beneficjenta oraz Księgi identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020.

Szczegółowo zasady promocji i oznakowania projektów zostały opisane w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.