Jak zacząć korzystać z Programu?


Witamy na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie dotyczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM).
 
Program ma charakter regionalny i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Z udziałem środków EFS realizowana jest interwencja m.in. w obszarze zatrudnienia, włączenia społecznego, szkolnictwa zawodowego czy podnoszenia kwalifikacji kadr gospodarki. Poza tym w ramach Programu zostaną dofinansowane przedsięwzięcia w obszarze m.in.: przedsiębiorczości,  technologii informacyjno-komunikacyjnych, transportu, efektywności energetycznej, gospodarki odpadami, gospodarki wodnej, ochrony przyrody i różnorodności biologicznej, kultury i dziedzictwa, rewitalizacji, dostępu do usług publicznych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pełni w systemie realizacji RPO WiM funkcję Instytucji Pośredniczącej. Odpowiada za realizację większości działań w ramach 10 osi priorytetowej Regionalny rynek pracy:   
  • 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Wsparcie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku powyżej 29. roku życia – m.in. pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie zatrudnienia.

  • 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

Projekty adresowane do osób niepracujących, w wieku powyżej 29. roku życia (w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy). Zakres wsparcia zbliżony do projektów PUP.

  • 10.3 Rozwój samozatrudnienia

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem i szkoleniami.

  • 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi.

  • 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu


Podział środków w ramach działań RPO WiM realizowanych przez WUP w Olsztynie
 
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami, w jaki sposób otrzymać dofinansowanie na realizację projektu (dotyczy podmiotów instytucjonalnych) lub jak wziąć udział w projekcie (w przypadku osób fizycznych, które chcą skorzystać m.in. ze szkoleń, staży lub otrzymać dotację na założenie własnej firmy).

Więcej informacji na temat ogólnych zasad działania Programu i obszarów, w których realizowane jest wsparcie, znajdziesz w Serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.