Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28
10-448 Olsztyn
tel.:  89 522 79 00
faks: 89 522 79 01
e-mail: olwu@up.gov.pl
http://wupolsztyn.praca.gov.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie pełni w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego funkcję Instytucji Pośredniczącej. Na mocy porozumienia zawartego z Instytucją Zarządzającą Programem, WUP w Olsztynie koordynuje realizację wybranych działań dziesiątej osi priorytetowej RPO WiM – Regionalny rynek pracy:
 • 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe PUP

Wsparcie osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w wieku powyżej 29. roku życia – m.in. pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanie zatrudnienia.

 • 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe

Projekty adresowane do osób niepracujących, w wieku powyżej 29. roku życia (w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędach pracy). Zakres wsparcia zbliżony do projektów PUP.

 • 10.3 Rozwój samozatrudnienia

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem i szkoleniami.

 • 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi.

 • 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Wsparcie osób objętych restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu


Podział środków w ramach działań RPO WiM realizowanych przez WUP w Olsztynie
 
Najważniejsze zadania WUP w Olsztynie jako Instytucji Pośredniczącej RPO WiM:
 • zarządzanie poszczególnymi działaniami w ramach Osi 10 programu,
 • przygotowanie na podstawie wytycznych Instytucji Zarządzającej szczegółowych kryteriów wyboru projektów,
 • przygotowanie opisu własnego systemu zarządzania i kontroli,
 • wybór projektów do dofinansowania zgodnie z kryteriami oraz podpisywanie umów z beneficjentami,
 • zapewnienie zgodności projektów z zasadami wspólnotowymi i krajowymi,
 • weryfikacja poprawności i zgodności z prawem wydatków ponoszonych przez beneficjentów,
 • rozliczanie umów z beneficjentami,
 • monitorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów (w szczególności osiągniętego poziomu wskaźników),
 • prowadzenie kontroli realizowanych projektów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji priorytetu,
 • wsparcie działań ewaluacyjnych,
 • prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych,
 • przechowywanie dokumentacji związanej z wdrażaniem programu.

Więcej informacji na temat wsparcia realizowanego w ramach poszczególnych osi RPO WiM znajdziesz w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.