W ramach Działania 10.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. Rozwój samozatrudnienia rozpoczyna się realizacja projektów, w których można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Projekty skierowane są wyłącznie do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin) należących co najmniej do jednej z następujących kategorii:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie najwyżej średnie - liceum, technikum);
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby niepełnosprawne;
  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia;
  • kobiety.

Istotnym warunkiem jest również to, aby osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Podstawową formą wsparcia jest bezzwrotna dotacja w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 27 tys. zł. Dodatkowo można otrzymać wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej w kwocie nie większej, niż równowartość minimalnego wynagrodzenia wypłacane co miesiąc przez okres do 12 miesięcy oraz doradztwo w zakresie wykorzystania dotacji oraz prowadzenia działalności.

Dotacja stanowi pomoc bezzwrotną pod warunkiem, że działalność gospodarcza powstała przy jej udziale utrzyma się na rynku przez co najmniej 12 miesięcy, a przedsiębiorca nie naruszy wymogów określonych w umowie z instytucją finansującą.

Od 2016 roku podpisaliśmy umowy na realizację projektów z następującymi instytucjami, które będą pełnić funkcję operatorów wsparcia i będą udzielać dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 10.3 RPO WiM: